Wywrotka

Kamera: Małgorzata Mazur Dźwięk: Łukasz Jastrubczak Voiceover: Marek Pluciennik Montaż: Tero Nauha Tłumaczenie: Karolina Kucia

Wywrotka
Największy statek wycieczkowy świata płynie po Południowym Atlantyku. Jest Sylwester. Wszyscy na łodzi balują. Potem nadchodzi Nowy Rok. Kapitan statku zauważa nadchodzącą szeroką falę. Próbuje zmienić kurs. ale nie udaje mu się. Fala wywraca statek. Obraca go góry dnem. Spustoszenie i trwoga. Ci, którzy ocaleli, są teraz w sali balowej, odwróconej do góry nogami. Wierzą, że ratownicy dostaną sygnał GPS i dotrą z pomocą w ciągu kilku godzin, Wierzą, że statek został tak zbudowany, aby utrzymać pasażerów bezpiecznie w bańce powietrza przez ten czas. Są też ci, którzy nie mają zaufania do statku – renegaci, którzy chcą iść i znaleźć wyjście. Przechodzą przez wąskie otwory, przejścia, kanały, tunele pełne wody, ścieżki, dziury i przedziały i wreszcie znajdują wyjście. Ludzie w sali balowej topią się. Są nadmiarem, są zbędni. Ocaleni muszą przejść przez statek, jak przez kopalniane podziemne korytarze.

A pod nogami czarna ziemia jest niczym innym jak serem szwajcarskim, pełnym dziur. Ziemia jest teraz dziurawoświętą kulą serową. Ziemia jest pełna dziur, i zapada się,
Bytom jest dużym statkiem i Śląsk jest dużym statkiem, Polska to duży statek i Europa też jest dużym statkiem, a ziemia jest porowata i pełna dziur. Masywne obsunięcie tąpnięcie lub tsunami ziemi wywróci Bytom, Śląsk, Polskę i Europę. Budynki wywrócą się do góry nogami, i utworzą bańkę powietrzną w której będziemy mogli żyć, ale nie wiemy, jak długo. Czy będą ratownicy. Może będą brzemienne matki, i utworzymy tymczasową jedność, wspólnotę. Będą również pięści. Pracy nie ma. Nieszczęścia nie ma. Jesteśmy pod ziemią.
Koniec z astronautami, koniec z księżycem, koniec z kolorowymi magazynami, koniec z bombą, koniec z fabrykami, koniec z życiem. Nie będzie więcej fabryki, nie będzie więcej Szombierek, nie będzie więcej hałdy, nie będzie więcej Seksmisji, nie będzie więcej Gierka, nie będzie więcej PRL-u, nie będzie więcej Kekkonena, nie będzie już domu, nie będzie więcej partii w fabryce, nie będzie bardziej wściekłości, nie będzie już człowiek wspinać się na komin i podnosić czarnej flagi, nie będzie już więcej obietnic, nie będzie więcej pracy. Nie będzie więcej ludzi kradnących węgiel, nie będzie więcej ludzi, jedzenia, kaszy, nie będzie więcej ludzi kupujących węgiel, nie będzie więcej ludzi piszących ‘kurwa’ po ścianach, nie będzie więcej zakochanych, nie będzie więcej ludzi sprzedających przemycaną benzyny, nie będzie więcej ludzi żyjących w przyczepach, nie będzie więcej ludzi, którzy się bogacą, nie będzie więcej ludzi umierających ze starości.
Ale jest twój skradziony paszport, twój zgubiony parasol, twój brakujący telefon, twoje utracone zdjęcie z nią, jego złamane serce, ukradziona walizka, i mieszkanie, do którego się włamano. Tu jest miejsce, gdzie to wszystko można znaleźć, gdy przestaną istnieć. Straciliśmy Związek Radziecki, Stany Zjednoczone, Finlandię, Bułgarię, Rumunię, Polskę, NRD, Liechtenstein, Szwecję, Irlandię, Galapagos i Grenlandię. Nic już nie ma. Czarnego złota nie ma. Czarnego nie ma. Znajdź je tutaj. Na rynku. Tutaj jest mgła. Idź tam!
Tąpnięcie wywróciło całe miasto. Czekamy, czy szukamy wyjścia? Nie możemy znaleźć właściwej drogi. Może gdzieś jest tratwa albo drabina? Wtedy zaczynamy się zastanawiać – w bałaganie ziemi, wśród gruzów, korzeni, fundamentów zniszczonych budynków. Nie ma już nieba. Cały Śląsk, cała Polska jest wywrócona. Będziemy żyć w korzeniach świata, schodząc do podziemia. Wszystko jest zniekształcone. Gnębieni stają się potworami i jedzą ludzi, Mają duże chitynowe pancerze, i małe nóżki, ale są zbyt nieśmiali, aby opuścić swój schron, To jest to, na co ludzie czekają. Prawdziwy przewrót ziemi, prawdziwa rewolucja ziemi, wydrążonego gruntu. Ta ziemia jest wywinięta jak stary kapelusz. Prawdziwy karnawał. “Teraz rozejdźmy się. – Świat wyszedł z formy I mnież to trzeba wracać go do normy! (Wychodzą.)”(Shakespeare,Hamlet)

Capsizing
There is a biggest cruise ship in the world sailing on the south atlantic ocean. It is new years eve. Everyone in this boat are having a ball. Then the year changes. Captain of the ship notices a massive wave coming at them. He tries to turn the course of the boat and fails. The wave capsizes the ship. It turns upside down. There is havoc and awe. Those survived are in the ball room, which is now upside down. They believe that the rescue team will get the GPS signal and arrive in a matter of hours; they believe that the ship is built to keep passengers safe in a pocket of air for that time. Then there are those who do not trust the ship, the renegades who want to go and find a way out. They go through tight holes, passages, channels, tunnels full of water, pathways, transitions and sections and finally they find a way out. People in the ballroom drown. They are excess. Survivors has to go through the ship like underground mining passages.
black disappears black mixes black soil disappears black gold disappear earth will become swiss cheese earth becomes yellow cheese earth becomes hol(e)y no blackness no darkness grey fog mist grey mist fog of war fog of grey war finding fot finding waiting waiting waiting waiting not finding each other grey fog not black not white.
Bytom is a big ship, Silesia is a big ship, Poland is a big ship, Europe is a big ship, and earth is full of holes. And under our feet the black soil is nothing more than swiss cheese, full of holes. The Earth is now a hol(e)y cheeseball. Earth is full of holes, and it collapses. Massive landslide or tsunami of a soil capsizes Bytom, Silesia, Poland, and Europe. Buildings turn upside down, and make for us an airlock to live in, but we don’t know for how long. Will there be a rescue team? There would be mothers, and we would create a temporary unity, a community. There would be fists, also. Work is gone. Misery is gone. We are underground.
There goes the astronaut, there goes moon, there goes the magazine, there goes the bomb, there goes the factory, there goes a life. There will be no more Factory, there will be no more Zombierki, there will be no more hawda, there will be no more Seksmisja, there will be no more Gierek, there will be no more PRL, there will be no more Kekkonen, there will be no more house, there will be no more parties in the factory, there will be no more raves, there will be no more man climbing up the chimney and hoisting a black flag, there will be no more promises, there will be no more work. There will be no more people stealing coal, there will be no more people eating kasha, there will be no more people buying coal, there will be no more people writing ‘kurwa’ on the wall, there will be no more people falling in love, there will be no more people selling smuggled gasoline, there will be no more people living in trailors, there will be no more people who will become rich, there will be no more people dying from old age.
But, there is your stolen passport, your lost umbrella, your missing phone, your lost photograph of her, his broken heart, stolen suitcase, and the apartment that got broken into. This is the place where you will find it all, when they ceased to exist. We lost Soviet Union, United States, Finland, Bulgaria, Romania, Poland, DDR, Liechtenstein, Sweden, Ireland, Galapagos and the Greenland. Everything is gone. The black gold is gone. Black is gone. Find it here. In the market place. Fog is here. Go there! We are under ground!
Landslide has capsized the whole city. Are we waiting for a rescue or look for a way out? We might not find a right path. There might be a raft or ladder? Then we would start crawling in the mess of a land, among the rubble, roots, foundations of destroyed buildings. There is no more firmament. Whole silesia, whole poland is capsized. We would be living on the roots of the world, coming down from the underground. Everything distorted. The traumatized ones become monsters and eat people, with big cartlidge shell and tiny legs, still too shy to leave their shelters. This is what people are waiting for. The real turn around of the earth, the real revolution of the earth, of the hollow ground. The earth is turned inside out like an old hat. The real carnival.
“The time is out of joint—O cursèd spite, That ever I was born to set it right! Nay, come, let’s go together.” (Shakespeare, Hamlet)

no images were found

Photos: Małgorzata Mazur